KOKOKU-MUSC Center for Rubber Innovation (KRIM)

   KRIM เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างบริษัท Kokoku Innovative Technology จำกัด ประเทศญี่ปุ่น กับ RTEC คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เน้นการวิจัยและพัฒนายางธรรมชาติใช้ในทางการแพทย์

rubberproducts

ขอบเขตความร่วมมือในการวิจัย

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใช้ในทางการแพทย์จากยางธรรมชาติโดยใช้เทคโนโลยีการแปรรูปน้ำยาง

โครงการวิจัย

rubberproducts