กิจกรรมวันที่ 14 มีนาคม 2559 ศูนย์วิจัยเทคโนโลยียางร่วมกับสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ในนามเครือข่ายพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางพารา จัดสัมมนา “การใช้ยางในทางการทหาร”