กิจกรรม

ปี 2560

วันที่ 3 สิงหาคม 2560 ศูนย์วิจัยเทคโนโลยียาง ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยียางระหว่าง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กับ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ..

วันที่ 13-14 กรกฎาคม 2560 เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการ “การประชุมความร่วมมือการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยียาง”..

วันที่ 9 มิถุนายน 2560 การเข้าเยี่ยมชม บริษัท นันยางอุตสาหกรรม จำกัด..

วันที่ 17 พฤษภาคม 2560 ศูนย์วิจัยเทคโนโลยียาง ได้จัดฝึกอบรมเทคโนโลยียาง
หลักสูตร"การทดสอบยางล้อตามมาตรฐานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในอุตสาหกรรม"
วิทยากร: คุณทัศนัย บุญเกิดรัตนสกุล..

วันที่ 20 มีนาคม 2560 การวิจัยและพัฒนายางล้อรถประหยัดพลังงานเกาะเปียกได้ดีและมีเสียงต่ำ ร่วมจัดนิทรรศการผลงานวิจัยยางพาราในพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือด้านยางพารา..

วันที่ 16 มีนาคม 2560 การเข้าเยี่ยมชม บริษัท โอตานิ เรเดียล จำกัด..

วันที่ 15 มีนาคม 2560 ศูนย์วิจัยเทคโนโลยียาง ได้จัดฝึกอบรมเทคโนโลยียาง
หลักสูตร “ความรู้เกี่ยวกับสมบัติรีโอโลยีของพอลิเมอร์” วิทยากร : ดร.ชาคริต สิริสิงห ..

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 ศูนย์วิจัยเทคโนโลยียาง ได้จัดฝึกอบรมเทคโนโลยียาง
หลักสูตร “ความรู้เกี่ยวกับยาง” วิทยากร : ดร.กฤษฎา สุชีวะ ..

วันที่ 6 ธันวาคม 2559 ศูนย์วิจัยเทคโนโลยียาง ได้จัดพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ(MOU) ระหว่างคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กับบริษัท MICHELIN ROH จำกัด ..