ศูนย์วิจัยเทคโนโลยียาง

   เป็นศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและวิศวกรรมยางของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดตั้งขึ้นเมื่อ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2555