Logo RTEC
Facultuy of Science, RTEC การอบรมหลักสูตรเทคโนโลยีการผสมยาง การอบรมหลักสูตรเทคโนโลยียางพื้นฐาน การอบรมหลักสูตรแนะนำเทคโนโลยียาง การอบรมหลักสูตรยางเทอร์โมพลาสติกและการนำไปใช้งาน Drum Tester Finite Element Analysis

::วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 หลักสูตร"เทคนิคการออกสูตรและปรับปรุงสมบัติเฉพาะของยาง"...(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)

::วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 หลักสูตร "เทคโนโลยีการติดของยาง"...(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)