วันที่ 26 กันยายน 2561 ทางศูนย์วิจัยเทคโนโลยียางจัดอบรมหลักสูตร"การออกแบบและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ยางด้วยระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์"