Open House หรืองานวันเปิดบ้านนักวิทยาศาสตร์

เป็นการเปิดห้องทดลองวิจัยต่าง ๆ ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ และผู้สนใจได้มีโอกาสเห็นวิถีชีวิตของนักวิทยาศาสตร์ ในการทำการทดลองวิจัยที่แท้จริงในห้องปฏิบัติการเป็นอย่างไร ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากลและได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ นานาชาติจำนวนมากของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีที่มาอย่างไร โดยนอกจากจะมีการสาธิตการทำวิจัยจริงในห้องปฏิบัติการแล้วยังมีนิทรรศการผล งานวิจัยเหล่านั้นตั้งแสดงประกอบ และมีคณาจารย์ นักวิทยาศาสตร์ นักศึกษาปริญญาโท - ปริญญาเอกของคณะฯ คอยให้คำอธิบายสาธิตตลอดงาน

นอกจากนี้ในงานดังกล่าวจะจัดให้มีการบรรยายให้ข้อมูลเกี่ยวกับการรับเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี-เอก คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นิทรรศการแนะแนวการศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์ นิทรรศการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการแสวงหาพลังงานแบบยั่งยืน รวมทั้ง Science Show และ Game ทายปัญหาทางวิทยาศาสตร์อีกมากมาย