การศึกษาของส่วนงาน (Education)

  MUGE ต่ำกว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก
1. รายวิชาที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในปีการศึกษา 2555 - - 21 14 9
2. รายวิชาที่เปิดสอนทั้งหมดในปีการศึกษา 2555 - - 221 33 9

 

  จำนวน (บาท)
ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556
3. จำนวนเงินวิจัยทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม 6,676,345 7,230,390 13,730,110
4. จำนวนเงินวิจัยทั้งหมด (โดยรวมข้อ3) 216,632,683 168,804,343 140,677,256

 

  จำนวน
ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556
5. จำนวนผลงานตีพิมพ์เกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน 29 32 23
6. จำนวนงานแสดงทางวิชาการที่เกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน เช่น การประชุม นิทรรศการ การดูงาน จัดสัมมนา กิจกรรมที่จัดโดยส่วนงาน 26 28 40

7. จำนวนชมรมหรือองค์กรของนักศึกษาในส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม
  ไม่มี

8. มีเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม (ที่ให้ความรู้นักศึกษา บุคลากรและประชาชนทั่วไป รวมทั้งให้ข้อมูลการมีส่วนร่วมในการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว, โครงการด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงาน นอกจากนี้ ยังเป็นช่องทางในการติดตามการดำเนินงาน, การประเมินและการจัดระบบอันดับ (Rating))
  ไม่มี