การจัดการน้ำ (Water)

1. นโยบาย/กิจกรรมการอนุรักษ์การใช้น้ำในส่วนงาน
  ได้ดำเนินนโยบายเต็มรูปแบบ

ใช้น้ำบำบัดจากโรงพยาบาลรามาธิบดี มาใช้ลดน้ำต้นไม้และติดสติกเกอร์ร่วมกันประหยัดน้ำ ตามห้องน้ำอาคารทุกอาคาร

2. ปริมาณการใช้น้ำประปา

ปีพ.ศ.

น้ำประปา (ลบ.ม.)

น้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติ(ลบ.ม.)

2554

99,294

0

2555

111,386

0

2556

169,381

0