การวางระบบโครงสร้างพื้นฐาน (Setting and Infrastructure)

1. ขนาดพื้นที่รวมของส่วนงาน (พญาไทและศาลายา) 126,829.48  ตารางเมตร
2. ขนาดพื้นที่ตั้งอาคาร หรือขนาดพื้นที่ชั้นล่างสุดของส่วนงาน (พญาไทและศาลายา) 28,723.79 ตารางเมตร  
3. มีจำนวนนักศึกษาทั้งหมดในทุกระดับชั้นในส่วนงานทั้งเรียนเต็มเวลาและบางเวลาในปีการศึกษา 2556  2,778 คน  
4. ในส่วนงานมีอาจารย์ 272 คน  เจ้าหน้าที่วิจัย 72 คน  และเจ้าหน้าที่สนับสนุน 328 คน
5. ขนาดพื้นที่ของส่วนงานที่ยังคงเป็นป่าคิดเป็น 4,600.00 ตารางเมตร
6. ขนาดพื้นที่ของส่วนงานที่ใช้ปลูกต้นไม้ สวน สนามหญ้า รวมถึงพื้นที่ที่ใช้ปลูกหญ้า ระแนงไม้ ต้นไม้ภายในอาคาร และหนองน้ำที่ขุดขึ้น 10,511.00 ตารางเมตร
7. ขนาดพื้นที่บริเวณที่เป็นดิน/หญ้าของส่วนงาน (ที่มนุษย์ไม่ได้สร้างขึ้น)  17,463.50 ตารางเมตร  และขนาดพื้นที่บริเวณที่เป็นถนนคอนกรีต ลาดยางมะตอย อาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง (รวมพื้นที่ตั้งอาคารในข้อ 5 ด้วยแล้ว) 82,357.29 ตารางเมตร
8. งบประมาณปี 2556 ของเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน 151,000,000.00 บาท งบประมาณปี 2556 ทั้งหมด 360,000,000.00 บาท