หนังสือเบ็ดเตล็ด

 

แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
พ.ศ.2552-2555

ภาษาไทย / English Version

ไม่มาเกิดมาตายเรียกว่า "ชาติสุดท้าย"

โดย หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน
วัดป่าบ้านตาด จังหวัดอุดรธานี

หนังสือพระราชกฤษฎีกา จัดตั้งคณะอายุรศาสตร์เขตร้อน และคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ. 2503

เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือโดยที่สมควรอบรมความรู้เรื่องอายุศาสตร์เขตร้อนโดยละเอียด แก่บรรดาแพทย์ทั้งหลาย ตลอดจนทำการศึกษาวิจัยเพื่อความก้าวหน้าของวิทยาการทางการแพทย์ เกี่ยวกับโรคเขตร้อนในประเทศไทย

แผ่นพับประชาสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์ ปี พ.ศ. ๒๕๒๑

พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ ให้รายละเอียดเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของคณะฯ จำนวนบุคลากรและนักศึกษาทุกระดับชั้น หลักสูตรการศึกษา และรายการผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ของคณะฯ ในปี ค.ศ. ๑๙๗๘

มอบให้โดย รองศาสตราจารย์ ดร. วัฒนา วีรชาติยานุกูล หัวหน้าภาควิชากายวิภาคศาสตร์ เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔