หนังสือที่ระลึก

 

พระมหากษัตริย์นักพัฒนา เพื่อประโยชน์สุขสู่ปวงประชา

หนังสือเล่มนี้ นำเสนอเนื้อหาสาระเกี่ยวกับหลักการทรงงานและแนวพระราชดำริในการ
พัฒนาประเทศของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตลอดจนประโยชน์สุขที่เกิดขึ้นแก่ประชาชน จากผล การพัฒนาตามแนวพระราชดำริ และการน้อมนำแนวพระราชดำริมาใช้ในชีวิต

สมเด็จพระบรมราชินีนาถนักพัฒนา
เพื่อปวงประชาสุขศานต์

หนังสือเล่มนี้ นำเสนอเนื้อหาสาระเกี่ยวกับหลักการทรงงาน แนวพระราชดำริ และพระราชกรณียกิจในการพัฒนาประเทศของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ตลอดจนประโยชน์สุข ที่เกิดขึ้นแก่ประชาชน จากผลการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ และการน้อมนำแนวพระราชดำริมาใช้ ในการประกอบอาชีพและดำเนินชีวิต

๘๘ ปี อาจารย์สตางค์

หนังสือที่ระลึกเนื่องในโอกาสครบรอบวันคล้ายวันเกิด ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๐ จัดพิมพ์เป็นที่ระลึกในโอกาสทำบุญครบรอบ ๘๘ ปี โดยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข และพิพิธภัณฑ์สตางค์ มงคลสุข

หนังสือเทิดพระนามมหิดล

มหาวิทยาลัย จัดพิมพ์เนื่องในโอกาส
"๔๐ ปี พระราชทานนามมหาวิทยาลัยมหิดล"
๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๒

   

หนังสือ ๔๘ ปีคณะวิทยาศาสตร์

หนังสือที่ระลึกเนื่องในโอกาสครบรอบ ๔๘ ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๔๙ ภายในเล่มประกอบไปด้วย

 • ที่มาของคณะวิทยาศาสตร์อันดับ 1
 • คณะวิทยาศาสตร์ฯ อดีต ปัจจุบัน และอนาคต
 • ประวัติและผลการดำเนินงานของภาควิชา
 • กลอน "๔๘ ปีคณะวิทยาศาสตร์"
 • คณะวิทยาศาสตร์ในความทรงจำ

40 ปีคณะวิทยาศาสตร์ 2501-2541

หนังสือที่ระลึกเนื่องในโอกาสครบรอบ ๔๐ ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๔๑ ภายในเล่มประกอบไปด้วย

 • บทความเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กับพระราชกรณียกิจด้านวิทยาศาสตร์
 • บทความเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ความเป็นมาของคณะวิทยาศาสตร์ โดยศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียง
 • ทำเนียบศิษย์เก่า คณาจารย์ นักศึกษาและผู้ที่สร้างชื่อเสียงให้แก่คณะฯ
 • ข้อมูลต่างๆ ของคณะวิทยาศาสตร์
 • ทำเนียบนามศิษย์เก่าตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน
   

อนุสรณ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ๒๕๐๕

หนังสือที่ระลึก อนุสรณ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ๒๕๐๕ ประกอบไปด้วย

 • บทความวิชาการ สารคดี บันเทิงคดี โดยศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน
 • ทำเนียบนามนักศึกษา
 • ประมวลภาพประวัติความเป็นมาและกิจกรรมต่างๆ ของคณะฯ
  

วิทยาศาสตร์อนุสรณ์ ๒๕๑๖

หนังสือที่ระลึก วิทยาศาสตร์อนุสรณ์ ๒๕๑๖ ภายในประกอบด้วย

 • ทำเนียบนามคณาจารย์แต่ละภาควิชา
 • ทำเนียบนามนักศึกษาทุกชั้นปี
 • บทความวิชาการ สารคดี
 • ประมวลภาพถ่าย กิจกรรมของคณะวิทยาศาสตร์
   

อนุสรณ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ๒๕๑๐

หนังสือที่ระลึก อนุสรณ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ๒๕๑๐ ประกอบไปด้วย

 • ทำเนียบนามคณาจารย์แต่ละภาควิชา
 • บทความวิชาการ สารคดี บันเทิงคดี โดยศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน
 • ประมวลภาพประวัติความเป็นมาและกิจกรรมต่างๆ ของคณะฯ
  

อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ อาจารย์สตางค์

หนังสือที่อนุสรณ์ ในงานพระราชทานเพลิงศพ ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มลคลสุข
วันจันทร์ที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๑๔

   

หนังสือ Faculty of Science, Mahidol University (1992)

 

  

Science'71 Mahidol Uni.

หนังสือที่ระลึก ประจำปี ๒๕๑๔ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

    ปฐมนิเทศ '12 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการแนะนำและชี้แจงแก่นักศึกษาใหม่ ตลอดจนผู้ที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องของการศึกษา สโมสร และกิจการของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประกอบไปด้วย

 • ประวัติความเป็นมาของคณะวิทยาศาสตร์
 • แนะนำหน่วยงานและสถานที่ภายในคณะวิทยาศาสตร์
 • แนะนำการใช้บริการของห้องสมุด
 • แนะนำสโมสรนักศึกษา และชมรมต่างๆ
  

ปฐมนิเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 2514

หนังสือปฐมนิเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๑๔ ภายในประกอบด้วย

 • บทความวิชาการ สารคดี บทความสะท้อนสังคม จากศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน
 • คำแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติตนในคณะวิทยาศาสตร์
 • แนะนำสถานที่ต่างๆ ภายในคณะ
 • แนะนำระเบียบวิธีการใช้ห้องสมุด
 • แนะนำกิจการของสโมสรนักศึกษา
   

ปฐมนิเทศ '15 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

หนังสือ ปฐมนิเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี พ.ศ. ๒๕๑๕ ภายในประกอบด้วย

 • คำแนะนำระเบียบการต่างๆ ของคณะวิทยาศาสตร์
 • แนะนำสถานที่สำคัญต่างๆ ภายในคณะวิทยาศาสตร์
 • บทความ สารคดี บทความสะท้อนสังคม จากคณาจารย์ ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน
  

หนังสือครบเก้าปีแผนกวิทยาศาสตร์การแพทย์

หนังสือที่ระลึกเนื่องในโอกาสครบ ๙ ปี การก่อตั้งแผนกวิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ (ปี พ.ศ. ๒๕๑๑) หรือคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในปัจจุบัน ภายในเล่มประกอบด้วย

 • บทความจากศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน
 • ทำเนียบนามนักศึกษาตั้งแต่รุ่นที่ ๑-๙ ภาพถ่ายและที่อยู่
 • ประมวลภาพประวัติความเป็นมาและกิจกรรมต่างๆ
  ที่ผ่านมาของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
   

๗๒ ปี วิภาวรรณ มนุญปิจุ อายุวัฒนา

หนังสือที่ระลึก อาจารย์วิภาวรรณ มนุญปิจุ อายุครบ 6 รอบ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๔๒ ภายในประกอบด้วย

 • ประวัติส่วนตัว อาจารย์วิภาวรรณ มนุญปิจุ
 • ประวัติการศึกษา
 • ประวัติการทำงาน
 • รางวัลและโล่ประกาศเกียรติคุณ
   

วาระครบเกษียนอายุราชการของ ศาสตราจารย์ ดร. กำจร มนุญปิจ

หนังสือที่ระลึก ในวาระครบเกษียณอายุราชการของ ศาสตราจารย์ ดร.กำจร มนุญปิจุ วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๒๙ ภายในประกอบด้วย

 • ประวัติส่วนตัว อาจารย์วิภาวรรณ มนุญปิจุ
 • ประวัติการศึกษา
 • ประวัติการทำงาน และผลงานทางวิชาการ
 • รางวัลและโล่ประกาศเกียรติคุณ
   

หนังสือที่ระลึกงานเกษียณอายุราชการ ปี 2545

หนังสือที่ระลึกงานเกษียณอายุราชการ "ด้วยรักและผูกพัน...จากใจชาวคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 25 กันยายน 2545"

- ศ.ดร. วิสุทธิ์ ใบไม้
- ศ.ดร. เลียงชัย ลิ้มล้อมวงศ์
- รศ.ดร. ประหยัด โกมารทัต
- รศ.นพ.ดร. สมพงศ์ สหพงศ์
- ผศ. วิโรจน์ มิตรานนท์
- ศ.ดร. วิชัย บุญแสง
- ศ.ดร. วิฑูรย์ ไวยนันท์
- รศ.ดร. ภิญโญ พานิชพันธ์
- รศ.ดร. สมศักดิ์ รุจิรวัฒน์
- ผศ. สุกัญญา ทวีติยานนท์
   

หนังสือที่ระลึกงานเกษียณอายุราชการ ปี 2546

หนังสือที่ระลึกงานเกษียณอายุราชการ "ด้วยรักและผูกพัน...จากใจชาวคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 25 กันยายน 2546"

- ศ.ดร. ยอดหทัย เทพธรานนท์
- ผศ.ดร. ปรีดีพร ลิ้มเจริญ
- อ. ศิริลักษณ์ หุลานนท์
- รศ.ดร. วันดี พูลสงวน
- ศ.ด.ร วิชัย ริ้วตระกูล
- ผศ. นันทาวดี พิบูลรัชต์
- ศ.ดร. สกล พันธุ์ยิ้ม
- รศ.ดร. สมศักดิ์ รุจิรวัฒน์
- รศ.นพ. ธงธวัช อนุคระหานนท์

   

หนังสือที่ระลึกงานเกษียณอายุราชการ ปี 2548

หนังสือที่ระลึกงานเกษียณอายุราชการ "ด้วยรักและผูกพัน...จากใจชาวคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 25 กันยายน 2548"

- ศ. ชโลบล อยู่สุข
- รศ. เฉลียว กุวังคะดิลก
- รศ. วีณา เชิดบุญชาติ
- รศ. บุษกร วิชชุลตา
- รศ. ธนิต คูสำราญ
- รศ. ปัญญา เต็มเจริญ
- รศ. รัศมีดารา หุ่นสวัสดิ์
- ผศ. ทะณัร จันทรุพันธุ์

   

หนังสือที่ระลึกงานเกษียณอายุราชการ ปี 2549

หนังสือที่ระลึกงานเกษียณอายุราชการ "ด้วยรักและผูกพัน...จากใจชาวคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 25 กันยายน 2549"

- รศ. วันทนีย์ ตระกูลรังสิ
- ผศ. เพลินพิศ เจริญศัสตรารักษ์
- ผศ.ดร. สันติ วัฒนายน
- รศ.ดร. นพมาศ วงศ์วิทย์เดชา
- รศ.ดร. สมัยศึก โสภาสรรค์
- ดร. ศิริวรรณ จันทเตมีย์
- ศ. วิทยา ธรรมวิทย์
- ผศ. สุวรรณา ชลธารรัตน์
- ศ.ดร. ชุมพล ผลประมูล

   

Professor James A. Olson

หนังสือที่ระลึก เนื่องในโอกาสที่ Prof.Dr. James A.Olson เข้ารับปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ชีวเคมี) จากมหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 ตุลาคม 2542