องค์ปาฐก ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี
หัวข้อ Bioactive Natural and Novel Compounds from Thai Medicinal Plants

ปาฐกถาครั้งที่ ๒ วันศุกร์ที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๗

องค์ปาฐก ดร. ศุภชัย พานิชภักดิ์
หัวข้อ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
องค์ปาฐก ศาสตราจารย์ นพ. บุญสม มาร์ติน
หัวข้อ การพัฒนาอุดมศึกษาไทยจากปี ๒๕๐๑ ถึงปัจจุบัน
องค์ปาฐก ศาสตราจารย์ ดร. เกษม สุวรรณกุล
หัวข้อ การพัฒนาอุดมศึกษาในประเทศไทย และบทบาทศาสตราจารย์ ดร. สตางค์ มงคลสุข

องค์ปาฐก ศาสตราจารย์ นพ. ประสพ รัตนากร
หัวข้อ อาจารย์สตางค์ มงคลสุข

องค์ปาฐก ศาสตราจารย์ ดร. สิปปนนท์ เกตุทัต
หัวข้อ อาจารย์สตางค์ มงคลสุข
องค์ปาฐก ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ นพ. ประเวศ วะสี
หัวข้อ การปฏิรูปการเรียนรู้และการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิทยาศาสตร์
องค์ปาฐก Prof. Geoffrey A. Cordell
หัวข้อ Continuing the Vision Natural Product Science in 21st Century
องค์ปาฐก ศาสตราจารย์ นพ. อรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ
หัวข้อ ประสบการณ์การเป็นนักบริหารในมหาวิทยาลัย
องค์ปาฐก ศาสตราจารย์ ดร.นพ. พรชัย มาตังคสมบัติ
หัวข้อ อาจารย์สตางค์ กับการพัฒนาวิทยาศาสตร์ไทย
องค์ปาฐก นพ. เกษม วัฒนชัย
หัวข้อ วิสัยทัศน์ของอาจารย์สตางค์ สำหรับวันนี้และพรุ่งนี้
องค์ปาฐก นพ. สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี
หัวข้อ ตามรอยเท้าอาจารย์สตางค์ เมื่อโลกกำลังแบน
องค์ปาฐก Prof. Yuan T. Lee
หัวข้อ Dynamics of Chemical Reactions and Photochemical Processes

องค์ปาฐก Prof. Aaron Ciechanover
หัวข้อ Why our proteins have to die so we shall live:
Personal insights on the development of new paradigms in medical sciences

องค์ปาฐก ศาสตราจารย์ ดร. ยงยุทธ ยุทธวงศ์
หัวข้อ วิทยาศาสตร์พอเพียง
องค์ปาฐก คุณศิววงศ์ จังคศิริ
หัวข้อ แนวทางเพิ่มสมรรถนะการวิจัยเชิงพาณิชย์สำหรับประเทศไทย
องค์ปาฐก Prof. Ram Sasisekharan
หัวข้อ Life Sciences Translational Research - Challenges and Opportunities
องค์ปาฐก ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. เจตนา นาควัชระ
หัวข้อ สุนทรียภาพแห่งการวิจัย : ประสบการณ์ของนักมนุษยศาสตร์
องค์ปาฐก คุณมีชัย วีระไวทยะ
หัวข้อ การขจัดความเหลื่อมล้ำในสังคมไทย
องค์ปาฐก Peter M. Small, M.D.
หัวข้อ The Tuberculosis Problem: Where Will the Answer Come From?
องค์ปาฐก ดร.พิเชญ ดุรงคเวโรจน์
หัวข้อ ทศวรรษของการพัฒนาประเทศด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม