บทปฏิบัติการ SCBT401 : Bioinformatics Complement Courseware (ปีการศึกษา 2552) (Intranet use only)
       
 
  บทปฏิบัติการ SCID 331 Host Defense (ปีการศึกษา 2552) (Intranet use only)
    อ.กัลลยานี ดวงฉวี  
    ห้อง Pr103 ภาควิชาพยาธิชีววิทยา  
   
 
  SCBI 102 การใช้กล้องจุลทรรศน์ (Intranet use only)
    รศ.ประหยัด โภคฐิติยุกต์, อ.ระพี บุญเปลื้อง,  
    อ.สุพีชา คุ้มเกตุ, อ.วัชรีพร ตฤณชาติวณิชย  
    ภาควิชาชีววิทยา  
 
 
  ชีววิทยาทั่วไป เรื่อง เนื้อเยื่อสัตว์ (Intranet use only)
    ผศ.วัชโรบล ธีรคุปต์  
    ภาควิชาชีววิทยา  
 
 
  บทปฏิบัติการวิชากายวิภาคศาสตร์ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (Intranet use only)
    คณาจารย์  
    ์ภาควิชากายวิภาคศาสตร์  
 
 
  English Reading Techniques (เทคนิคการอ่านภาษาอังกฤษ)  
    รศ.ดร.ทรงศรี สรณสถาพร,รศ. อัจฉราพร จันทรศร
    คณะศิลปศาสตร์
 
 
  ** ปฏิบัติการระบบไหลเวียนเลือด เรื่อง แบบจำลองการทำงานของหัวใจและหลอดเลือด 
    โดย อ.วิฑูร แสงศิริสุวรรณ และ รศ.พิพัฒน์ เจิดรังสี  
    ์ภาควิชาสรีรวิทยา  
 
 
  **  บทปฏิบัติการเรื่อง คุณสมบัติทางสรีระวิทยาของกล้ามเนื้อลาย  
    โดย รศ.กัลยพงศ์ จตุรพาณิชย์, รศ.วิภา วีรวัฒน์นภากูล, ผศ.บัวรอง ลิ่วเฉลิมวงศ
    ภาควิชาสรีรวิทยา
   
 
** หมายเหตุ : ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อขอใช้บริการในรูปแบบ VCD ได้ที่ : หน่วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา
  ห้อง P104 หรือ ติดต่อโดยตรงได้ที่คณาจารย์ผู้ผลิต
   

   
  ห้องเรียนออนไลน์ สำหรับรายวิชา GRID / SCID บนระบบ Moodle
    http://www2.sc.mahidol.ac.th/GRID/ (Intranet use only)
    งานแพทยศาสตร์และบัณฑิตศึกษา
   
 
  บทปฏิบัติการ GRID 612 Cell & Molecular Biology (ปีการศึกษา 2551 : 17 มี.ค.-21 พ.ค.)
    งานแพทยศาสตร์และบัณฑิตศึกษา (Intranet use only)
   
 
  บทปฏิบัติการ SCID 501 Molecular Biosciences (ปีการศึกษา 2551 : 21 พ.ค.-11 ก.ค.)
    งานแพทยศาสตร์และบัณฑิตศึกษา (Intranet use only)
     
 
  บทปฏิบัติการ CELL SCIENCE 502 (ปีการศึกษา 2551 : 21 ก.ค.-25 ส.ค.)  
    งานแพทยศาสตร์และบัณฑิตศึกษา (Intranet use only)
     
  PENThai: Physics Education Network of Thailand
    ศูนย์กลางเครือข่ายอาจารย์สอนวิชาฟิสิกส์พื้นฐานระดับอุดมศึกษา
     
  Mahidol Physics Education Centre
     
     
 
 
รวม Link สื่อการสอน / เอกสารประกอบการสอนจากภาควิชาต่าง ๆ

ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ (Anatomy)
ภาควิชาชีววิทยา (Biology)

ภาควิชาฟิสิกส์ (Physics) Intranet ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology)

ภาควิชาคอมพิวเตอร์ (Computer Science) ภาควิชาชีวเคมี (Biochemistry)
 
 
+ + ปรับปรุงล่าสุด 25 ส.ค. 2553 + +
หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศทางวิชาการ (Academic Information Technology)
โทร. : 0 2201 5725 โทรสาร :0 22354 7144
E-Mail : scvst@mahidol.ac.th
Copyright @ 2010 Faculty of Science, Mahidol University. All rights reserved.