คุยกับคณบดี ศกรณ์ ครั้งที่ 11 (1 ก.ค.53)

July 2nd, 2010

ผมขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตทุกท่าน ในโอกาสที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันจันทร์ที่ 5 กรกฎาคมนี้ ขอให้ประสบความสำเร็จในการทำงาน และในการศึกษาต่อ หวังว่า บัณฑิตจะนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการดำเนินชีวิตต่อไป

คุยกับคณบดีศกรณ์ ครั้งที่ 10 (18 มิ.ย.53)

June 18th, 2010

จากการที่คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับผลการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยระดับ 5 (ดีเยี่ยม) จาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ถึง 5 สาขา (พรีคลินิก เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ และเทคโนโลยีชีวภาพ) ผมหวังว่าคงเป็นกำลังใจให้คณาจารย์ช่วยกันผลิตผลงานวิจัย เพื่อรักษาความเป็นคณะวิทยาศาสตร์ระดับต้นๆของประเทศต่อไป

และจากที่โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ได้เกิดเหตุเพลิงไหม้ตามที่ข่าวได้เสนอไปนั้น ทางคณะฯ ยินดีให้ความช่วยเหลือในทุกรูปแบบ ที่ผ่านมาภาควิชาชีววิทยาได้บริจาคหนังสือตำราวิชาการต่างประเทศ (text books) ไปก่อนหน้านี้แล้วจำนวน 400 เล่ม ทางศูนย์รับบริจาคหนังสือห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้นำหนังสืออ่านนอกเวลา สารานุกรม วารสาร และนิตยสาร ที่คัดสรรแล้ว ไปบริจาค จำนวน 1,000 เล่ม ทางสภาอาจารย์จัดทำโครงการ ‘วิทย์มหิดล สู่ มหิดลวิทย์’ เพื่อเปิดรับบริจาคหนังสือใหม่ที่ภาควิชาจัดพิมพ์ขึ้น และหนังสือตำรามือสองจากคณาจารย์และนักศึกษา นอกจากนั้นทางคณะฯ ยังทำการประชาสัมพันธ์ภายในคณะฯ เปิดรับบริจาคเงินเพื่อส่งมอบให้แก่ทางโรงเรียน สำหรับนำไปซื้อหนังสือ edition ใหม่ให้แก่นักเรียนอีกด้วยครับ

อีกเรื่องที่ทำให้ผมสุขใจเป็นอย่างยิ่งในฐานะครู ก็คือ การได้เข้าไปร่วมในพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2553 ซึ่งจัดโดยสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ การที่นักศึกษายังคงรักษาประเพณีที่ดีแบบนี้ ท่ามกลางสังคมสมัยนี้ ทำให้ผมและคณาจารย์ที่เข้าร่วมรู้สึกอิ่มเอมใจ และปลาบปลื้มเป็นอย่างยิ่ง ขออวยพรให้นักศึกษาประสบความสำเร็จตามสิ่งที่หวังทุกประการครับ

คุยกับ คณบดีศกรณ์ ครั้งที่ 9 (9 เม.ย. 53)

April 9th, 2010

ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา คณะมีกิจกรรมต่าง ๆ มากมายเริ่มตั้งแต่งานเปิด “อาคารสตางค์ มงคลสุข” การบรรยายพิเศษโดยนักวิทยาศาสตร์ รางวัลโนเบล Professor Françoise Barré-Sinoussi ซึ่งท่านได้ให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับงานวิจัยพื้นฐานและนโยบายสุขภาพ อันเป็นประโยชน์ต่อนักวิจัยของคณะฯ เป็นอย่างยิ่ง และยังมี งานทำบุญเนื่องในวันสงกรานต์ พิธีรดน้ำขอพรผู้อาวุโส ตลอดจนการเยี่ยมชมคณะฯ ขอ งคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล และทีมผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล โดยทางคณะกรรมการฯ ได้ให้แนวทางการพัฒนาคณะฯที่ชัดเจน โดยเน้นการวิจัยและการประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัยสู่สาธารณะให้มากขึ้น

อนึ่งจากการที่คณะฯ ได้ประกาศเรื่อง อัตราค่าบริการและค่าบำรุงห้องออกกำลังกายและสนามกีฬา พ.ศ. 2553 ไปนั้น ประชาคมชาวคณะวิทยาศาสตร์ ได้ร่วมให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ผ่านหลายช่องทาง ซึ่งทางผู้บริหารและคณะกรรมการประจำคณะฯ ได้รวบรวมส่งต่อให้กับคณะกรรมการสนามกีฬาพิจารณาต่อไป และหากท่านใดมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม สามารถส่งได้ที่กล่องแสดงความคิดเห็นหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติได้ครับ ซึ่งคณะฯ จะนำข้อเสนอต่างๆ ไปพิจารณาและปรับปรุงต่อไป

ในวาระวันปีใหม่ไทย วันครอบครัว และวันผู้สูงอายุ ผมขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกดลบันดาลให้ชาวคณะวิทยาศาสตร์ ทุกท่าน มีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์ แข็งแรง ปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บและภยันตรายทั้งปวง และขอให้สถานการณ์ต่าง ๆ ในบ้านเมืองลุล่วงไปด้วยดี เพื่อที่พวกเราจะได้ไม่เคร่งเครียดกันจนเกินไป

คุยกับ คณบดีศกรณ์ ครั้งที่ 8 (16 มี.ค.53)

March 17th, 2010

สัปดาห์ที่ผ่านมา นับเป็นช่วงเวลาที่ดี อีกช่วงหนึ่งของคณะฯ เพราะมีเรื่องดีๆ หลายเรื่องเกิดขึ้น เรื่องแรกก็คือ ผมได้มีโอกาสพูดคุยกับนักวิจัย ในงานคุยงานวิจัยกับคณบดีและเพื่อนนักวิจัย ทำให้ผมได้รับรู้ถึงพลังและความตั้งใจของนักวิจัยทั้งรุ่นใหม่ และรุ่นกลาง ในอันที่จะร่วมกันสร้างสรรค์งานวิจัยให้เกิดขึ้นอย่างเต็มความสามารถ

ต่อจากนั้นคณะฯ มีพิธีเปิด ศูนย์ความร่วมมือมหาวิทยาลัยมหิดลและมหาวิทยาลัยจิบะ ประเทศญี่ปุ่น (International Network Development Center – Mahidol University – Chiba University) โดยมีอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล และอธิการบดีมหาวิทยาลัยจิบะ ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์แห่งนี้จะก่อให้เกิดความร่วมมือในหลายๆ ด้าน ซึ่งบุคลากรและนักศึกษาของทั้งสองสถาบัน จะได้รับประโยชน์เป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะการมีหลักสูตรปริญญาเอก สองใบ ไทย-ญี่ปุ่น แบบ Double Degree Program ผมคิดว่าเป็นโอกาสดีของนักศึกษาไทยที่จะเข้าร่วม

อีกหนึ่งความภาคภูมิใจของคณะฯ คือ การที่นักศึกษาที่กำลังจะเป็นบัณฑิต ได้แสดงศักยภาพได้อย่างมืออาชีพ ในการนำเสนอผลงานวิชาการ ใน Sci. Ex. ครั้งที่ 11 ทำให้ผมประทับใจมาก

เมื่อวันที่ 12 มีนาคมที่ผ่านมา คณะฯ นำโดย ท่านอธิการบดี เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา เพื่อทูลเกล้าฯ ถวาย ผลิตภัณฑ์ผลงานวิจัยจากเปลือกแมคคาเดเมีย ของ รศ.จิตต์ลัดดา ศักดาภิพาณิชย์ ซึ่งได้รับความสนพระทัยจากพระองค์ท่านเป็นอันมาก สำหรับการนำผลงานวิจัยขั้นพื้นฐานไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เช่นนี้ คณะฯ สนับสนุนให้ทำตามเป็นอย่างยิ่ง

ในวันที่ 3 เมษายน 2553 จะเป็นวันครบรอบ 60 ปี แห่งการพระราชทานปริญญาบัตรครั้งแรกในรัชกาลปัจจุบัน โดยมหาวิทยาลัยมหิดล จะเชิญผู้ที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในครั้งนั้นมาร่วมเสวนา และจัดกิจกรรมอื่น ๆ อีกหลายกิจกรรมในวันที่ 1 เมษายน นี้

คุยกับคณบดีศกรณ์ ครั้งที่ 7 (26 ก.พ.53)

February 26th, 2010

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ศ.ดร. ยอดหทัย เทพธรานนท์ ได้มาถ่ายทอดประสบการณ์ของการเป็นนักวิจัย ให้กับพวกเราฟัง ซึ่งมีข้อคิดบางอย่างที่ผมคิดว่า สำคัญมาก ซึ่งพวกเราอาจจะลืมไปแล้วก็ได้ นั่นก็คือ คำพูดของคณบดีท่านแรกผู้ก่อตั้งคณะฯ ที่ได้พูดถึงการเป็นอาจารย์ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ว่า การเป็นเลิศในการเรียนการสอนนั้น เป็นหน้าที่ของอาจารย์ทุกคน แต่สิ่งที่อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ต้องมีเพิ่มขึ้นคือ ความเป็นเลิศในการทำวิจัย ซึ่งผมคิดว่า สิ่งนี้แหละที่ทำให้คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล คงความเป็นเลิศมาจนถึงปัจจุบัน

ดังนั้นผมอยากจะเรียนกับอาจารย์ทุกท่านว่า ในการทำข้อตกลงการปฏิบัติงานนั้น เราไม่ควรใช้การเรียนการสอน หรือการวิจัยมาแทนกัน แต่เราควรจะทำทั้งสองอย่าง ให้เต็มความสามารถ

คุยกับคณบดีศกรณ์ ครั้งที่ 6 (18 ก.พ.53)

February 18th, 2010

ก่อนอื่นต้องขอโทษที่ห่างหายไปนาน ในเทศกาลปีใหม่ของชาวจีนนี้ ขอให้ทุกๆ ท่าน รวยๆ เฮงๆ ครับ

ในวันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์นี้ ขอเรียนเชิญนักวิจัยรุ่นใหม่ และรุ่นกลาง มาร่วมฟังและเสวนา ในหัวข้อ “ปรึกษาเรื่องวิจัย กับ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. ยอดหทัย เทพธรานนท์” เวลา 14.00–16.00 น. ณ ห้องประชุม k101 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ผมเชื่อว่าทุกท่านที่เข้าฟังจะได้รับประโยชน์เป็นอย่างมาก เพราะท่านเป็นนักวิจัยที่มีศักยภาพสูง มีผลงานดีเด่นเป็นจำนวนมาก และ พวกเราจะได้เรียนรู้ว่า ทำไมท่านจึงประสบความสำเร็จในการทำวิจัย

สำหรับ เรื่องการเปิดใช้บริการสระน้ำและสนามเทนนิสของอาคาร Sport Center นั้น ขณะนี้ คณะฯ กำลังดำเนินการคัดเลือกบุคลากรที่จะเข้ามาดูแลรับผิดชอบอยู่ ถ้าบุคลากรพร้อมเมื่อไหร่ คณะฯ ก็จะเปิดให้ทุกท่านได้เข้าไปใช้บริการครับ

คุยกับคณบดีศกรณ์ ครั้งที่ 5 (8 ก.พ.53)

February 8th, 2010

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา คณะฯ ได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ ชินวรณ์ บุณยเกียรติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มาบรรยายพิเศษ เรื่อง “การเตรียมพร้อมและทิศทางของประเทศไทยด้านการศึกษาสู่การเปิดกว้าง ของการเรียนรู้แบบไร้พรมแดน ภายใต้ข้อตกลงอาฟต้า” ซึ่่งสะท้อนให้เห็นถึงการแข่งขันในการผลิตบัณฑิตระหว่างประเทศไทยและเพื่อนบ้านในอาเซียน ดังเช่น คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา เกือบทั้งหมดมีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งจะช่วยให้บัณฑิตของคณะฯ สามารถแข่งขันกับนักวิทยาศาสตร์ที่มาจากอาเซียนได้ ถึงแม้การเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษจะยากสำหรับนักศึกษา แต่ในระยะยาว จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อนักศึกษา

ตั้งแต่วันที่ 13 กุมภาพันธ์ เป็นต้นไป คณะฯ จะดำเนินการปรับปรุงพื้นที่ร้านค้าและบริเวณที่นั่งรับประทานอาหาร ภายในโรงอาหารของคณะฯ ให้มีความสะอาดและถูกสุขลักษณะมากยิ่งขึ้น คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 6 เดือน ครับ

คุยกับคณบดีศกรณ์ ครั้งที่ 4 (29 ม.ค.53)

January 29th, 2010

สัปดาห์นี้ มีแต่เรื่องน่ายินดีที่จะคุยกัน เริ่มจาก ศาสตราจารย์ ดร. อมเรศ ภูมิรัตน ที่ปรึกษาคณบดี ได้รับเครื่องอิสริยาภรณ์ “Officier de l’Ordre des Palmes Académiques” จากสาธารณรัฐฝรั่งเศส และอีกเรื่องคือ “ตึกกลม” ที่พวกเราภาคภูมิใจ ได้รับรางวัลอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่น ประจำปี 2553 จากสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปภัมภ์ และจะมีพิธีรับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีต่อไป ซึ่งท่านลองคิดภาพดูว่า ตึกกลมเมื่อสมัย 50 ปีก่อน จะล้ำยุคขนาดไหน…

จากการเยี่ยมสำรวจส่วนงานตามระบบคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล ระยะที่ 3 เมื่อวันที่ 26-27 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ประธานและกรรมการ ได้ให้ข้อคิดหลายอย่างเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของคณะฯ ซึ่งคณะฯ ก็สามารถนำไปปรับปรุงได้ โดยเฉพาะข้อแนะนำที่ให้คณะฯทำ Market research หลักสูตรต่างๆ ซึ่งเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ เพราะช่วยทำให้เราทราบทิศทางความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย

และช่วงนี้เป็นช่วงที่หลายหลักสูตรกำลังรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ผมหวังว่าคงจะผ่านไปด้วยดี และได้นักศึกษาคุณภาพดีจำนวนมาก ซึ่งทางคณะฯ ให้ความสำคัญต่อการเรียนการสอนและงานวิจัยของนักศึกษาระดับปริญญาโท–เอก เป็นอย่างยิ่ง

คุยกับคณบดีศกรณ์ ครั้งที่ 3 (19 ม.ค.53)

January 19th, 2010

สำหรับอาทิตย์นี้ ยังคงเป็นควันหลงจากการจัดทำ PA ในครั้งที่ผ่านมา เรื่อง “การปรับปรุงหลักสูตรบัณฑิตศึกษา” ขณะนี้ คณะฯ ได้ดำเนินการไปบ้างแล้ว ซึ่งผมขอแจ้งกับทุกท่านว่า เรื่องนี้จะถือเป็นนโยบายของคณะฯ ต่อไป โดยเรามีเกณฑ์ดังนี้

  • เราจะกำหนดให้นักศึกษา หลักสูตรปริญญาโท จบภายใน 2 ½ ปี – 3 ปี
  • หลักสูตรปริญญาตรีถึงปริญญาเอก จบภายใน 4 ½ ปี – 5 ปี
  • หลักสูตรปริญญาโทถึงปริญญาเอก จบไม่เกิน 4 ปี

ทั้งนี้ปัจจัยสำคัญของการปรับปรุงหลักสูตรคือ คุณภาพของนักศึกษาที่จบในแต่ละหลักสูตร ต้องไม่ลดลง บัณฑิตเหล่านี้จะต้องมีความสามารถในการทำวิจัย มีคุณภาพในการทำงาน ดังเช่นนักศึกษาที่จบในหลักสูตรรุ่นก่อนๆ ในการกำหนดขอบเขตหัวข้อวิจัยและการจัดระบบการเรียนการสอนใหม่ จะช่วยให้นักศึกษาสำเร็จการศึกษาได้ในเวลาที่เหมาะสม ทั้งนี้คณะฯ จะพยายามปรับปรุงหลักสูตรบางหลักสูตรให้แล้วเสร็จก่อน จากนั้นก็จะให้ทุกๆ หลักสูตรปรับเข้าสู่มาตรฐานตามที่คณะฯ ได้ให้นโยบาย

หากท่านมีข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ ก็สามารถส่งมาได้ครับ ผมยินดีนำไปพิจารณาปรับใช้ต่อไป

คุยกับคณบดี (11 มกราคม 2553)

January 11th, 2010


การจัดทำ PA ในครั้งนี้ ดำเนินไปด้วยดีครับ ซึ่งผมก็เห็นด้วยกับท่านอธิการบดี ที่จะให้มีการปรับปรุง PA ของคณะฯ เกี่ยวกับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา โดยให้นักศึกษาแต่ละหลักสูตรจบเร็วขึ้น เรื่องนี้นับเป็นผลดีกับภาพพจน์ของคณะฯ โดยจะเร่งดำเนินการปรับปรุงให้เร็วที่สุด

อีกเรื่องที่น่ายินดี คือ ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล เห็นด้วยกับการนำซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ ที่ได้รับการยอมรับจากมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วโลก มาช่วยในการเรียนการสอน วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 ของทั้งมหาวิทยาลัย ซึ่งจะทำให้นักศึกษามีโอกาสเรียนได้ด้วยตนเอง และเป็นผลดีต่อการเรียนการสอนวิชานี้เป็นอย่างยิ่ง

สำหรับ out put ของคณะฯ ทางด้านงานวิจัย ผมขอให้ทุกคนช่วยผลิตผลงานวิจัยอย่างขะมักเขม้น เพราะ เรามีข้อตกลงกับอธิการบดี ค่อนข้างสูงถึง 370 เรื่อง ในปี 2553 แต่ผมเชื่อว่าไม่เกินวิสัยของพวกเราชาวคณะวิทย์ฯอยู่แล้วครับ