ชื่อหน่วยงาน: หน่วยสหสาขาวิชา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
                   Multidisciplinary Unit, Faculty of Science, Mahidol University


ลักษณะโครงการ:

เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นใหม่เพื่อบริหารจัดการหลักสูตรที่เป็นสหสาขาวิชา โดยที่บางหลักสูตร ได้ดำเนินการมาระยะหนึ่งแล้ว คือ Toxicology และ Forensic Science บางหลักสูตรเพิ่งจะได้รับอนุมัติให้ดำเนินการ คือ Molecular Medicine และ Materials Science and Engineering บางหลักสูตรกำลังอยู่ในระหว่างดำเนินการร่างเพื่อขออนุมัติให้ดำเนินการในอนาคตอันใกล้นี้ คือ หลักสูตร Neuroscience, Computational Science and Systems Biology, Plant Molecular Biology และ หลักสูตรอื่นๆ นอกจากนั้น หน่วยงานนี้จะดำเนินการพัฒนานโยบายและสนับสนุนให้มีการเรียนการสอนและการวิจัยในลักษณะที่เป็นสหสาขาวิชาอีกด้วย


วัตถุประสงค์:

  • 1. เพื่อผลิตบุคลากรในระดับปริญญาโท และ/หรือ ปริญญาเอก ในหลักสูตรที่เป็นสหสาขาวิชา โดยในระยะแรกจะเป็นนักศึกษาในหลักสูตร Toxicology หลักสูตร Forensic Science หลักสูตร Molecular Medicine และหลักสูตร Material Science and Engineering โดยในอนาคตอันใกล้นี้ (1-2 ปี) จะเพิ่ม หลักสูตร Neuroscience หลักสูตร Computational Science and Systems Biology และหลักสูตรอื่นๆ ที่เหมาะสม โดยมีเกณฑ์วัดและประเมินผลของปริมาณและคุณภาพของนักศึกษาที่เข้าศึกษาในหลักสูตรต่างๆ เหล่านี้ และวัดคุณภาพจำนวน สิ่งตีพิมพ์ ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาและคุณภาพของงานที่ทำหลังจบการศึกษา

  • 2. ผลิตผลงานวิจัยในสาขาต่างๆ ที่ระบุไว้ในข้อ 1 โดยมีการวัดและประเมินผลโดยวัดปริมาณและคุณภาพของผลงานวิจัยของอาจารย์ และจำนวนทุนวิจัยจากแหล่งทุนวิจัยภายนอกมหาวิทยาลัยที่อาจารย์แต่ละคนได้รับ

  • 3. ให้บริการวิชาการแก่หน่วยงานอื่นๆ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องในสาขาวิชาที่ระบุในข้อ 1 โดยมีการวัดและประเมินผลงานจากจำนวนทรัพย์สินทางปัญญาต่อจำนวนอาจารย์ และความสามารถในการถ่ายทอดผลงานวิจัย และการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์

© Multi Disciplinary Unit, 2015.