ตารางการซ่อมบำรุงเครื่องมือวิทยาศาสตร์
(ให้บริการเฉพาะภายในคณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล และหน่วย MDL.)

[ฝ่ายเครื่องมือ] | [รายการเครื่องมือ] | [การยืมเครื่องมือ] | [การใช้งานเครื่องมือ] | [การออกแบบดัดแปลง]รายการเครื่องมือ
ปีการศึกษา
เทอมต้น
เทอมปลาย
มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.
1. Polygraph Recorder                
2. Spectrophotometer                
3. pH Meter                
4. Centrifuge                
5. Superspeed Centrifuge                  
6. Purity Water      
7. Microscope                  
8. Heart Model                  

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ ฝ่ายบริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์
ติดต่อ     : คุณมานะ ไผ่มณี, คุณสุดที่รัก ชูเจริญ, คุณบุญส่ง จงสุจริตธรรม, คุณสุปรีชา จรูญศักดิ์
โทรศัทพ์ : 02-201-5802, 02-201-5803
โทรสาร  : 02-201-5833


 
 
You are visitor number since August 23, 2012

Last updated: January 28, 2013
Copyright @ 2013 MDL. (Multi-Disciplinary Laboratory)
Medical and Graduate Education, Faculty of Science, Mahidol University.
All rights reserved. Contact: Webmaster