logo

มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะวิทยาศาสตร์

57 ปี แห่งการสถาปนา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

logo

ดร.ธัญญวัฒน์ เกษมสุวรรณ

ดร.ธัญญวัฒน์ เกษมสุวรรณ

ประวัติ

  • วัน เดือน ปี ที่เกิด 15 พฤษภาคม 2509 ณ จังหวัดที่เกิด   กรุงเทพฯ
  • ประวัติครอบครัว 

สถานะ สมรสแล้ว
ชื่อภรรยา คุณแสงอาภา เกษมสุวรรณ  อายุ 49 ปี สถานที่ทำงาน บจก.พฤกษาแลบบอราทอรี่
มีบุตร 2 คน 1. น.ส.ธัญญา เกษมสุวรรณ อายุ 18 ปี สถานศึกษา รร.สาธิตมศว.ประสานมิตร
                  2. น.ส.เจน เกษมสุวรรณ     อายุ 16 ปี สถานศึกษา รร.สาธิตมศว.ประสานมิตร

  • ประวัติการศึกษา

ระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ระดับปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยไอโอวาสเตท ประเทศสหรัฐอเมริกา
ระดับปริญญาเอก สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยไอโอวาสเตท ประเทศสหรัฐอเมริกา

  • ประวัติการทำงาน

ปัจจุบัน  ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมกลุ่มบริษัทไทยยูเนี่ยน
พ.ศ. 2551 – 2557  ผู้อำนวยการอาวุโสด้านเทคโนโลยีแห่งเอเชียแปซิฟิก และผู้บริหารระดับสูงฝ่ายอาหารและโภชนาการเด็ก บริษัทเนชั่นแนล สตาร์ช แอนด์เคมิเคิล (ไทยแลนด์) จำกัด
ปีพ.ศ. 2544 - 2551  ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก บริษัทมี้ด จอห์นสัน นิวทริชัน ประเทศไทย จำกัด
พ.ศ. 2538 ถึง 2544  เริ่มทำงานที่บริษัทเนชั่นแนล สตาร์ช แอนด์เคมิเคิล (ไทยแลนด์) จำกัด

  • งานด้านการบริหาร

กงสุลกิตติมศักดิ์สาธารณรัฐแอลเบเรีย

  • งานที่เกิดประโยชน์ต่อสังคม/ ประเทศชาติ

-  ที่ปรึกษากระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-  อาจารย์พิเศษในสถาบันการศึกษาต่างๆ เช่น มหาวิทยาลัยมหิดล, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นต้น

  • ผลงานเด่นที่เป็นที่ยอมรับและภูมิใจ

-  ก่อตั้ง สร้างทีมงาน และบริหารสถาบันวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์แห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกในสามภูมิภาค (เอเชีย ยุโรป และอเมริกา)
-  เจ้าของสิทธิบัตรในงานประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ที่มีมูลค่าในเชิงพาณิชย์ ๑๐๐ ล้านเหรียญสหรัฐ

  • รางวัลและเกียรติที่ได้รับ

- พ.ศ. 2557 ได้รับรางวัลเกียรติยศ จากประธานบริษัทในการสร้างธุรกิจใหม่ให้กับผลิตภัณฑ์ พรีไบโอติกไบโอลิโก บริษัท อินกริดิออน คอร์ป (บริษัทเนชั่นแนล สตาร์ช แอนด์เคมิเคิล)
- พ.ศ. 2543 ได้รับรางวัลการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในตลาด บริษัทเนชั่นแนล สตาร์ช แอนด์เคมิเคิล (ไทยแลนด์) จำกัด
- พ.ศ. 2538 ได้รับรางวัลผลงานวิจัยยอดเยี่ยม จากมหาวิทยาลัยไอโอวาสเตท ประเทศสหรัฐอเมริกา

  • ปณิธานที่ยึดถือในการทำงานและการดำรงชีวิต

มีสติให้รู้เท่าทันความคิด การพูด และการกระทำให้มากที่สุด

มีชีวิตอยู่กับปัจจุบัน ให้มากที่สุด

มีความสุขกับงานที่ทำอยู่